Bolagets företrädesemission övertecknad

Den 2 november 2016 avslutades teckningsperioden i Provide IT:s företrädesemission. Emissionen tecknades till cirka 22,2 MSEK inklusive teckningsförbindelser, vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 183 procent. Genom företrädesemissionen emitteras 833 571 nya aktier och Bolaget tillförs därmed cirka 11,7 MSEK efter emissionskostnader (cirka 0,4 MSEK)

VD Bawan Faraj kommenterar

– Det är glädjande att emissionen övertecknades. Vi vill passa på att välkomna alla nya aktieägare. Med hjälp av det kapital som emissionen inbringar stärker vi vår förhandlingsposition i våra löpande dialoger om strategiska förvärv och bidrar dessutom till att vi kan agera snabbare.

Tilldelning i emissionen

Totalt tecknades emissionen till cirka 22,2 MSEK. 667 724 aktier tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt, vilket motsvarar cirka 80 procent av emissionsvolymen. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka beräknas skickas ut under innevarande vecka (vecka 45). Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Provide IT uppgå till 6 668 571 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 666 857 SEK.

Handel med BTA

Handel med BTA (”Betald Tecknad Aktie”) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket registrerat företrädesemissionen, vilket beräknas ske under andra halvan av november 2016.

Projektledare vid emissionen

InWest Corporate Finance var Provide IT:s projektledare i samband med emissionen. Aktieinvest FK agerade emissionsinstitut i samband med emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Bawan Faraj, bawan@provideit.se eller 0762-519 670.

Publicerat: 2016-11-07

Ladda ner PDF-version