Idag inleds Provide IT:s företrädesemission

Idag startar teckningsperioden i Provide IT:s företrädesemission. Teckningsperioden sträcker sig fram till och med den 2 november 2016. Vid fullt tecknad emission tillförs bolaget cirka 12,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgår till cirka 0,4 MSEK.

Emissionslikviden skall i huvudsak användas till att finansiera strategiska förvärv. Genom att Bolaget kassa stärks redan inför löpande dialoger om förvärv skapas ett bättre förhandlingsutrymme som bl.a. möjliggör ett snabbare avslut och minimerar den osäkerhet som en potentiell säljare annars kan uppleva kring Bolagets finansieringsförmåga.

Villkor för nyemissionen

  • Rätten att teckna i nyemissionen tillkommer i första hand bolagets aktieägare, som för varje aktie erhåller en teckningsrätt. Även andra investerare kan teckna aktier i emissionen.
  • Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 14,50 kronor per aktie.
  • Nyemissionen omfattar högst 833 571 aktier.

Tidplan för nyemissionen

  • Teckning med företrädesrätt sker genom kontant betalning från och med den 17 oktober 2016 till och med den 2 november 2016. Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period.
  • Handel med teckningsrätter för teckning av aktier kommer att ske på AktieTorget under perioden den 17 oktober 2016 till och med den 31 oktober 2016.
  • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 17 oktober 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering förväntas ske under första halvan av november 2016.

Teckningsförbindelser

Bolaget har erhållit cirka 8,0 MSEK i ej säkerställda teckningsförbindelser, vilket utgör cirka 66 procent av emissionen.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Provide IT:s hemsida (www.provideit.se), på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), samt på Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se).

Presentation av bolaget

Provide IT medverkade den 26 september 2016 på Aktiespararnas Aktiedag i Göteborg. Den aktieägare, som överväger att investera i bolagets företrädesemission uppmuntras att titta på bolagets presentation från Aktiedagen via följande länk: https://youtu.be/3SSYlmUDV94.

För ytterligare information om nyemissionen, kontakta VD Bawan Faraj, på 0762-519 670 eller bawan@provideit.se.

Publicerat: 2016-10-17

Ladda ner PDF-version