Inställd bolagsstämma den 16 september och ny kallelse till extra bolagsstämma i Provide IT Sweden AB

Styrelsen i Provide IT Sweden AB har valt att ställa in den extra bolagsstämma som planerades till den 16 september 2016, och där styrelsen lämnat förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission. Istället kallas till en extra bolagsstämma tisdagen den 4 oktober 2016, där styrelsen föreslår att stämman beslutar om en företrädesemission.

Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (”Bolaget”), 556891-7701, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 oktober 2016, kl. 15.00, i bolaget lokaler på Götabergsgatan 20, 411 34 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 28 september 2016, och

– senast onsdagen den 28 september 2016 anmält sitt deltagande och eventuellt ombud till Bolaget, antingen skriftligen till Bolaget, Götabergsgatan 20, 411 34 Göteborg, eller via e-post till info@provideit.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före onsdagen den 28 september 2016.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 835 000 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission
  8. Stämman avslutas

Beslutsförslag:

Bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission (punkt 7)

Bolaget för dialoger med bolag angående strategiska förvärv. Styrelsens åsikt är att Bolagets handlingsutrymme vid dessa dialoger skulle förbättras vid en ytterligare kapitalisering av Bolaget. Styrelsen föreslår därför att stämman beslutar om att genomföra en företrädesemission enligt nedanstående villkor:

Att genom företrädesemissionen öka Bolagets aktiekapital med högst 83 357 kronor genom nyemission av högst 833 571 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,10 kronor, till en teckningskurs om 14,50 kronor. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 12 086 780 kronor.

För emissionen skall följande villkor gälla i övrigt:

1. Emissionen ska ske med företräde för befintliga aktieägare i Bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen skall vara onsdagen den 12 oktober 2016. Även övriga investerare kan teckna i emissionen.

3. För varje tecknad aktie skall erläggas 14,50 kronor kontant.

4. Teckning av aktier skall ske under perioden från och med den 17 oktober 2016 till och med den 2 november 2016. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter skall ske på särskild teckningslista och betalning skall erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning meddelats tecknaren. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

5. För det fall inte samtliga aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan investerare som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta om hur fördelning mellan tecknare skall ske.

a. I första hand skall tilldelning av nya aktier, som tecknats utan stöd av teckningsrätter, ske till sådana tecknare som även tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

b. I andra hand skall tilldelning av nya aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra tecknare som tecknat utan stöd av teckningsrätter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut skall tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya aktier som var och en har tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

6. De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning från och med den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

7. För giltigt beslut fordras att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Övrigt

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, Götabergsgatan 20 i Göteborg, samt på Bolagets hemsida (www.provideit.se) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman äger rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Göteborg i september 2016

Styrelsen för Provide IT Sweden AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bawan Faraj, VD för Provide IT Sweden AB
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om Provide IT Sweden

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

Publicerat: 2016-09-14

Ladda ner PDF-version