Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891-7701 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma 20 september 2017 kl. 18.30 i bolagets lokaler på Götabergsgatan 20, 411 34 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas 18.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

-a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 14 september 2017, och

-b) senast 14 september 2017 anmält sitt deltagande och eventuellt ombud till Bolaget, antingen skriftligen till Bolaget, Götabergsgatan 20, 411 34 Göteborg, eller via e-post bawan@provideit.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt i eget namn införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före 14 september 2017.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6.668.571 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Handlingar

Bolaget håller kopia på redovisningshandlingar tillgängliga från och med 30 augusti 2017 på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning:

  1. Val av ordförande på stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Framläggande och godkännande av dagordning.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.
  7. Beslut om
  1. a.            fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  2. b.           dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  3. c.            ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
  1. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
  2. Val av styrelse samt revisor.
  3. Beslut om utdelning.
  4. Stämmans avslutande.

Kommentar till punkt 7b:

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslår styrelsen att utdelning lämnas för räkenskapsåret 16/17 i enlighet med styrelsens förslag.

Kommentar till punkt 10:

Styrelsens förslag till beslut om utdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 4.000.000 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om ca 0,5998 kr per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelning betalas ut 27 september 2017 med avstämningsdag 22 september 2017.

Per 31 mars 2017 hade bolaget likvida medel på cirka 27.000.000 kr som har byggts upp genom vinster och emissioner. Bolaget hade hoppats på att ha genomfört ett förvärv vid det här laget men har på grund av bl.a. tidigare produktionsproblem inte kunnat lägga lika mycket tid som planerat på förvärvsarbete. Bolaget har fortfarande för avsikt att genomföra minst ett förvärv innan nästa sommar och har med god marginal tillräckligt med kapital för att genomföra minst ett sådant tänkt förvärv och expandera till nya marknader enligt plan.

Styrelsens prognoser baserade bl.a. på tidigare räkenskapsår och bolagets verksamhetsutveckling med god tillströmning av nya kunder, visar att bolaget kommer fortsätta generera vinster under överskådlig tid. Om bolaget inte genomför en utdelning kommer kassan inom en snar framtid att öka till för höga nivåer för en digital produktionsbyrå i bolagets storlek. Styrelsen vill också i anledning av det sagda ändra bolagets utdelningspolicy till att även framtida årsvinster ska delas ut till aktieägarna som utgångspunkt, såvida inte bolagets verksamhet kräver annat.

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)

Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017.

Om bolaget

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt.

Publicerat: 2017-08-22

Ladda ner PDF-version