Kallelse till extra bolagsstämma i Provide IT Sweden AB

Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (”Bolaget”), 556891-7701, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 september 2016 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Götabergsgatan 20, 411 34 Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndagen den 12 september 2016, och

– senast tisdagen den 13 september 2016 anmält sitt deltagande och eventuellt ombud till Bolaget, antingen skriftligen till Bolaget, Götabergsgatan 20, 411 34 Göteborg, eller via e-post info@provideit.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i god tid före måndagen den 12 september 2016.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 5 835 000 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Förslag till dagordning:

  1. Stämman öppnas
  2. Val av ordförande för stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission
  8. Stämman avslutas

Beslutsförslag:

Bemyndigande till styrelsen att genomföra nyemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission, med företrädesrätt för bolagets aktieägare av sammanlagt högst 875 250 aktier i Bolaget, varvid teckningskursen ska fastställas till marknadskurs minus en rabatt som fastställs av styrelsen. Emissionerna skall, om de inte tecknas fullt ut av befintliga aktieägare, kunna tecknas av såväl privata investerare, företag och institutionella investerare. Likvid för aktierna ska erläggas med kontant betalning. Aktiekapitalet ökar vid fullt utnyttjande med 87 525 kronor. Bemyndigandet gäller till och med kommande årsstämma. Aktier utgivna i emissionerna skall ha rätt till utdelning från och med räkenskapsåret som avslutas den 31 mars 2017.

Motivet till förslaget är att möjliggöra ett större handlingsutrymme vid ev. kommande förvärv samt att förbättra spridningen.

Publicerat: 2016-09-01

Ladda ner PDF-version