Kommuniké från årsstämma den 20 september 2017

Provide IT Sweden AB (publ) avhöll årsstämma den 20 september 2017 enligt kallelse.

Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

7.1 a) Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2016/2017.

7.1 b) Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

7.1. c) Stämman beslutade att styrelseledamöterna samt verkställande direktören ska beviljas ansvarsfrihet. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

8. Beslutades om samma ersättning till styrelsen som föregående räkenskapsår, dvs 100 000 kronor till styrelseordförande och 60 000 kronor till oberoende styrelseledamot. Styrelseledamöter som även är huvudägare i bolaget erhåller ingen ersättning. Beslutades att revisionsarvode ska utgå som tidigare enligt godkänd räkning.

9. Till ordinarie styrelseledamöter beslutades om omval av Torvald Thedéen, Jarmo Järvenpää, Bawan Faraj och Peter Klein. Sören Maxén, Gothia Revision i Göteborg AB, omvaldes som revisor i enlighet med styrelsens förslag. 

10. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning med ett totalt belopp om 4.001.143 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om ca 0,60 kr per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier.

Utdelningen betalas ut den 27 september 2017. Avstämningsdag är 22 september 2017.

Beslutades vidare att i enlighet med styrelsens förslag ändra bolagets utdelningspolicy till att framtida årsvinster ska delas ut till aktieägarna som utgångspunkt, såvida inte bolagets verksamhet kräver annat. 

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Publicerat: 2017-09-20

Ladda ner PDF-version