Kommuniké från årsstämma den 25 september 2018

Provide IT Sweden AB (publ) avhöll årsstämma den 25 september 2018 enligt kallelse.

Vid årsstämman fattades beslut som framgår nedan. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

7 a) Stämman beslutade att fastställa i årsredovisningen intagen resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2017/2018.

7 b) Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

7. c) Stämman beslutade att styrelseledamöterna samt verkställande direktören ska beviljas ansvarsfrihet. Det antecknades att styrelsens ledamöter och den verkställande direktören avstått från att rösta om ansvarsfrihet för egen del och att beslutet i övrigt var enhälligt.

8. Beslutades om att höja styrelseledamöterna Torvald Thedéen och Jarmo Järvenpääs respektive styrelsearvoden med 20.000 kr per räkenskapsår, innebärande att Torvald Thedéens arvode efter höjningen uppgår till 120.000 kr och Jarmo Järvenpääs arvode efter höjningen uppgår till 80.000 kr. Styrelseledamöter som även är huvudägare i bolaget erhåller ingen ersättning. Beslutades att revisionsarvode ska utgå som tidigare enligt godkänd räkning.

9. Till ordinarie styrelseledamöter beslutades om omval av Torvald Thedéen, Jarmo Järvenpää, Bawan Faraj och Peter Klein. Gothia Revision i Göteborg AB, omvaldes som revisionsbyrå i enlighet med styrelsens förslag.

10. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om vinstutdelning med ett totalt belopp om 14.003.999,1 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 2,1 kr per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier.

Utdelningen ska betalas ut snarast efter avstämningsdagen och inte senare än 2 oktober 2018. Avstämningsdag är 27 september 2018.

Om bolaget
Provide IT Sweden AB (publ) är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Publicerat: 2018-09-26

Ladda ner PDF-version