Kommuniké från extra bolagsstämma den 4 oktober 2016

Provide IT Sweden AB (publ) avhöll extra bolagsstämma den 4 oktober 2016 enligt kallelse. Denna kommuniké är en sammanfattning av det beslut som fattades på bolagsstämman. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en företrädesemission. Nyemissionen tillför bolaget högst 12 086 780 kronor före emissionskostnader vid full teckning.

Provide IT för dialoger med bolag angående strategiska förvärv. Emissionslikviden ska I huvudsak användas för att kapitalisera bolaget och därigenom förbättra bolagets handlingsutrymme vid dessa dialoger.

Villkor för nyemissionen

  •  Emissionen sker med företräde för befintliga aktieägare i bolaget. Även andra investerare kan teckna aktier i emissionen.
  •  För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  •  Teckningskursen är 14,50 kronor per aktie.
  •  Nyemissionen omfattar högst 833 571 aktier.

Tidplan för nyemissionen

  • Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 10 oktober 2016.
  • Första dag för handel i aktien exklusive teckningsrätt är 11 oktober 2016.
  • Avstämningsdag är den 12 oktober 2016.
  • Första dag för teckning av aktier är 17 oktober 2016. Sista dag för teckning av aktier är den 2 november 2016. Teckning utan företrädesrätt kan ske under samma period. Teckning sker genom kontant betalning.
  • Handel med teckningsrätter för teckning av aktier kommer att ske på AktieTorget under perioden 17 oktober 2016 till och med den 31 oktober 2016.
  • Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 17 oktober 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering förväntas ske under första halvan av november 2016.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar kommer att publiceras på Provide IT Sweden AB (publ)s hemsida (www.provideit.se), på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se), samt på Aktieinvests hemsida (www.aktieinvest.se) innan teckningsperioden inleds.

Övrig information om emissionen

Bolagets huvudägare avser inte att teckna aktier i företrädesemissionen framförallt på grund av att de för närvarande inte har det kapital som behövs för att teckna nya aktier. Vidare anser huvudägarna att det är önskvärt att sprida bolagets aktie på en bredare aktieägarkrets.

Huvudägarna har inför föreliggande emission en total ägarandel på cirka 86 procent. Bolaget har för avsikt att säkerställa cirka 7 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av emissionen, genom teckningsförbindelser. De parter som ställer ut teckningsförbindelser i emissionen kommer erhålla teckningsrätter av huvudägarna vederlagsfritt. Huvudägarna har inte för avsikt att sälja, eller på annat sätt nyttja, överskjutande teckningsrätter varvid dessa kommer att förfalla.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bawan Faraj, VD för Provide IT Sweden AB
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om Provide IT Sweden

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

Publicerat: 2016-10-05

Ladda ner PDF-version