Planerad aktiegåva från huvudägare till anställda

Bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein avser att som gåva vederlagsfritt överlåta del av sitt aktieinnehav till de anställda i bolaget på villkoret att överlåtelse sker endast till sådana anställda som kvarstår i anställningen i minst tre år efter avtal om överlåtelse träffats. Huvudägarna har tidigare ingått avtal med flera av bolagets anställda om överlåtelse enligt liknade villkor, vilket kommunicerats i pressmeddelande den 7 juli 2016. 

Skälen till gåvan är att bolaget utvecklas på ett positivt sätt och grundarna vill därför belöna sina anställda och samtidigt skapa ett partnerbolag där de anställda känner en stark delaktighet och får ytterligare incitament för att fortsatt utveckla bolaget på samma goda sätt. Vidare så har de anställda som varit lovade aktier av huvudägarna inte kunnat ta del av bolagets senaste aktieutdelning(14 MSEK) eftersom aktieöverlåtelserna vid tidpunkten inte hade genomförts, varför huvudägarna även vill kompensera de berörda anställda genom överlåtelse av ytterligare aktier. Orsaken till att befintliga aktier överlåts istället för att nya aktier emitteras är för att huvudägarna inte vill späda ut befintliga aktieägare.

Peter Klein Holding AB har idag ett aktieinnehav om 2 352 559 aktier och Faraj Industries AB har idag ett aktieinnehav om 2 104 830 aktier (totalt 4 457 389 aktier tillsammans) av de utestående 6 668 571 aktierna (motsvarande ca 66,8 % av det totala antalet utestående aktier). Huvudägarna avser att som gåva överlåta 92 593 aktier vardera (tillsammans 185 186 aktier) till flera anställda i bolaget. Aktiegåvor kan även reserveras för tillkommande anställda..

Gåvovärdet uppgår per dagens kursdatum totalt till ca 1 MSEK.

Enligt skatterättsliga regler innebär gåvan att bolaget beskattas för sociala avgifter på värdet av aktierna som de anställda tillgodogör sig genom gåvan när aktierna tillträds vilket beräknas ske under februari-juni 2022. 

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 januari 2019.

 

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Publicerat: 2019-01-23

Ladda ner PDF-version