Planerad aktiegåva från huvudägare till anställda

Bolagets två huvudägare Faraj Industries AB och Peter Klein Holding AB som är helägda av bolagets grundare Bawan Faraj respektive Peter Klein avser att som gåva vederlagsfritt överlåta del av sitt aktieinnehav till de anställda i bolaget på villkoret att överlåtelse sker endast till sådana anställda som kvarstår i anställningen i minst två år efter avtal om överlåtelse träffats

Huvudägarna har vardera ett aktieinnehav om 2 500 000 aktier (totalt 5 000 000 aktier tillsammans) av de utestående 5 835 000 aktierna (motsvarande ca 85,7 % av det totala antalet utestående aktier). Huvudägarna avser att som gåva överlåta 61 206 aktier vardera (tillsammans 122 412 aktier, motsvarande ca 2,4 % av huvudägarnas aktier) till samtliga anställda i bolaget med undantag för två anställda som sedan tidigare har liknande avtal med huvudägarna, samt med undantag för Bawan Faraj och Peter Klein själva. Aktierna överlåts till ett aktievärde motsvarande ca 100 000 – 200 000 kronor per anställd baserat på dagens aktiekurs, där en del av aktierna reserveras för tillkommande anställda.

Gåvovärdet uppgår per dagens kursdatum till ca 1 500 000 kronor.

Enligt skatterättsliga regler innebär gåvan att bolaget beskattas för sociala avgifter på värdet av aktierna som de anställda tillgodogör sig genom gåvan när aktierna tillträds vilket beräknas ske under hösten 2018.

Bolaget har därför en pågående utredning för att utröna huruvida det krävs stämmobeslut i bolaget. Om utredningen visar att stämmobeslut krävs, kommer bolaget i laga ordning att kalla till extra bolagsstämma.

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om bolaget

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

Publicerat: 2016-07-07

Ladda ner PDF-version