Provide IT:s noteringsemission blev kraftigt övertecknad

Den 31 maj 2016 avslutades teckningsperioden i Provide IT Sweden AB:s noteringsemission av aktier inför notering på AktieTorget. Det maximala emissionsbeloppet uppgick till 4,5 MSEK. Emissionens utfall blev 83,7 MSEK fördelat på cirka 3 300 konton. Det motsvarar en teckningsgrad på cirka 1 860 %. Styrelsen avser att på fredag den 3 juni fatta beslut om att utnyttja överteckningsemissionen på 1,5 MSEK samt fatta beslut om tilldelning. Vid utnyttjande av verteckningsemissionen tillförs Provide IT cirka 5,1 MSEK, efter avdrag för noterings- och emissionskostnader på cirka 0,9 MSEK. Besked om tilldelning till nätmäklare och banker samt distribution av avräkningsnotor kommer ske i början av vecka 23.

VD Bawan Faraj kommenterar:

Vi vill börja med att hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna till Provide IT. Vi är överväldigade över den fina respons som vi har fått under vår teckningsperiod och att så många tror på oss. Det gör att vi känner oss ännu mer motiverade att utveckla bolaget. Vi kommer under hösten genomföra en intensiv marknadssatsning och hyser goda förhoppningar om att kunna upprätthålla en hög tillväxttakt med god lönsamhet under kommande år.

Tilldelning

Till följd av den kraftiga överteckningen kan inte full tilldelning ske. De principer som kommer vara vägledande vid tilldelningen är att ägarspridning kommer att prioriteras genom att så många tecknare som möjligt erhåller minimiposter om 700 aktier. Styrelsen kan komma att tilldela vissa strategiskt viktiga investerare fler aktier än en minimipost på 700 aktier, men det rör sig i så fall om ett mycket begränsat antal investerare och som totalt sett kan erhålla aktier för maximalt tio procent av emissionsbeloppet.

Första dag för handel

Första dag för handel i Provide IT:s aktie på AktieTorget är planerad till den 27 juni 2016.

Aktiens kortnamn: PROVIT
Aktiens ISIN-kod: SE0008321418

Antal aktier och aktiekapital

När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Provide IT att uppgå till 5 835 000 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 583 500 kronor.

Projektledare för noteringen

Provide IT har använt InWest Corporate Finance som projektledare i arbetet med noteringen och noteringsemissionen.

För ytterligare information

Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Om bolaget

Provide IT är en digital produktionsbyrå med fokus på utveckling av applikationer för webb och mobil. Bolaget arbetar huvudsakligen med plattformar som baseras på Open Source, vilket innebär att Bolaget fritt kan använda och modifiera plattformarnas källkod i egna projekt. Bolaget grundades 2012 och har sedan starten vuxit snabbt och med hög lönsamhet.

Publicerat: 2016-06-01

Ladda ner PDF-version