Kallelse till årsstämma i Provide IT Sweden AB (publ) – Styrelsen föreslår utdelning på 2,1 kr per aktie.

Aktieägarna i Provide IT Sweden AB (publ), 556891-7701 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma 25 september 2018 kl. 18.30 i Convendums lokaler på Kungsportsavenyn 21. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 18.00.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall:

-a) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 september 2018, och

-b) senast 19 september 2018 anmält sitt deltagande och eventuellt ombud till Bolaget, antingen skriftligen till Bolaget, Götabergsgatan 20, 411 34 Göteborg, eller via e-post bawan@provideit.se. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt i eget namn införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken till den 19 september 2018.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), e-postadress eller telefonnummer dagtid, samt antal aktier, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 6.668.571 st. Bolaget innehar inga egna aktier.

Ombud m.m.

Om aktieägare skall företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman.

Handlingar

Bolaget håller kopia på redovisningshandlingar tillgängliga från och med 3 september 2018 på bolagets hemsida.

Förslag till dagordning:

1. Val av ordförande på stämman.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd.

3. Framläggande och godkännande av dagordning.

4. Val av en eller två justeringsmän.

5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelsen.

7. Beslut om

a.      fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,

b.     dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt

c.      ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.

9. Val av styrelse samt revisor.

10. Beslut om utdelning.

11. Stämmans avslutande.

Kommentar till punkt 7b:

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare föreslår styrelsen att utdelning lämnas för räkenskapsåret 17/18 i enlighet med styrelsens förslag.

Kommentar till punkt 8:

Styrelsen föreslår årsstämman att höja styrelseledamöterna Torvald Thedéen och Jarmo Järvenpääs respektive styrelsearvoden med 20.000 kr per räkenskapsår, innebärande att Torvald Thedéens arvode efter höjningen uppgår till 120.000 kr och Jarmo Järvenpääs arvode efter höjningen uppgår till 80.000 kr.  Styrelseledamöter som även är huvudägare i bolaget erhåller ingen ersättning. Revisionsarvode ska utgå som tidigare enligt godkänd räkning.

Kommentar till punkt 9:

Styrelsen föreslår att nuvarande styrelseledamöter kvarstår i bolaget. Styrelsen föreslår att Sören Maxén, Gothia Revision i Göteborg AB, omväljs som revisor.

Kommentar till punkt 10:

Styrelsens förslag till beslut om utdelning

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om vinstutdelning med ett belopp om 14.003.999,1 kr fördelat lika på det totala antalet aktier i bolaget, vilket motsvarar en utdelning om 2,1 kr per aktie i bolaget fördelat på bolagets 6.668.571 st aktier. Utdelningen ska betalas ut snarast efter avstämningsdagen och inte senare än 2 oktober 2018. Avstämningsdagen är den 27 september 2018.

Per 22 augusti 2018 hade bolaget likvida medel överstigande 27.000.000 kr som har byggts upp genom vinster och emissioner. Dessa medel har i avvaktan på planerade företagsförvärv bundits i räntefonder. Då bolaget för närvarande växer väl genom organisk tillväxt och bolagets diskussioner med potentiella målbolag inte har resulterat i förvärv, bör hälften av de likvida medlen delas ut till aktieägarna. Bolagets likvida medel har växt sig mycket större än nödvändigt med hänsyn till bolagets nuvarande verksamhet och förvärvsplaner, och är enligt styrelsen bedömning på för höga nivåer för en produktionsbyrå i bolagets storlek. De likvida medel som kvarstår efter gjord utdelning räcker enligt styrelsens bedömning med marginal till potentiella förvärv av bolag i den storleksklass som bolaget utvärderar.

Styrelsens prognoser baserade bl.a. på tidigare räkenskapsår och bolagets mycket goda verksamhetsutveckling, visar dessutom att bolaget kommer fortsätta generera ökande vinster under överskådlig tid.

Utdelningen sker också i enlighet med bolagets utdelningspolicy som föreskriver att minst årsvinsterna ska utdelas till aktieägarna som utgångspunkt, såvida inte bolagets verksamhet kräver annat.

Denna information är sådan information som Provide IT Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018.

För ytterligare information
Bawan Faraj
VD, Provide IT Sweden AB (publ)
Telefon: 0762-519 670
E-post: bawan@provideit.se

Publicerat: 2018-08-23

Ladda ner PDF-version